Thành phố lớn nhất Việt Nam hiện nay là những thành phố nào?

Thành phố lớn nhất Việt Nam hiện nay là những thành phố nào?