Đất cho tặng có phải nộp thuế không?

Đất cho tặng có phải nộp thuế không?